Ekspertyzy przyrodnicze

Ekspertyzy przyrodnicze

ekspertyzy przyrodnicze botaniczne i ornitologiczne dla rolników w ramach PROW

Posiadam uprawnienia eksperta przyrodniczego z zakresu botaniki i ornitologii na potrzeby programu rolnośrodowiskowego. Ekspertyzy przyrodnicze są załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej i rolno-środowiskowo-klimatycznej. W ramach PROW 2014-2020 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, pakiet ptasi, to dodatkowa dopłata do łąk na obszarach NATURA 2000 w kwocie od 642 zł/ha/rok do 1199 zł/ha/rok, w zależności od gatunku gniazdującego na trwałym użytku zielonym. Jednym z warunków uzyskania dopłaty w ramach wariantów „Ochrona siedlisk lęgowych ptaków” jest stwierdzenie występowania na trwałym użytku zielonym jednego z 8 gatunków ptaków: czajka, kszyk, rycyk, krwawodziób, wodniczka, dubelt, kulik wielki, derkacz. Pakiety siedliskowe, to dodatkowe dopłaty do trwałych użytków zielonych od 600 zł/ha/rok do 1276 zł/ha/rok w zależności od rodzaju stwierdzonego siedliska.

opinie ornitologiczne na potrzeby termomodernizacji obiektów

Wiele gatunków ptaków żyje w otoczeniu człowieka. Wróble, kawki czy jerzyki budują swe gniazda prawie wyłącznie w budynkach. Zajmują niewielkie szczeliny między cegłami, płytami, pod parapetami, rynnami czy rurami spustowymi, a także duże przestrzenie w stropodachach. Przeprowadzane termomodernizacje budynków, powodują spadek miejsc lęgowych dla tych ptaków, co wiąże się ze spadkiem liczebności populacji tych gatunków. Zdarza się, że podczas wykonywanych prac w okresie wiosennym czy letnim gniazda razem z ptakami są zamurowywane a ptaki skazane na śmierć głodową. Przeprowadzenie badań ornitologicznych pozwoli wykonać, bardzo potrzebne prace termomodernizacyjne, zgodnie z prawem dotyczącym ochrony przyrody. Do ptaków gniazdujących w budynkach zalicza się m.in. jerzyki, oknówki, wróble, pustułki, gołębie, kawki, wszystkie objęte są ochroną gatunkową. Poza zabijaniem chronionych zwierząt, niedopuszczalne jest także ich umyślne niepokojenie, jak również niszczenie gniazd i schronień, w tym zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachu. Takie postępowanie z punktu widzenia prawa jest zakazane i podlega karze grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniu wolności do lat 2.

opinie chiropterologiczne na potrzeby termomodernizacji obiektów

Szczeliny dylatacyjne między płytami na budynkach z wielkiej płyty, otwory wentylacyjne, przestrzenie między ścianami i rynnami, to często miejsca dziennego schronienia, godów i rozrodu lub zimowiska nietoperzy. Podczas pac remontowych niejednokrotnie zamurowywane są pojedyncze osobniki a nawet całe kolonie nietoperzy. Wszystkie występujące w Polsce nietoperze są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Przeprowadzenie badań chiropterologicznych pozwoli wykonać, bardzo potrzebne prace termomodernizacyjne, zgodnie z prawem dotyczącym ochrony przyrody.

nadzór ornitologiczny

Oferuję nadzór ornitologa podczas prowadzonych prac inwestycyjnych, m.in. prace budowlane i rozbiórkowe, termomodernizacje budynków, budowy i przebudowy dróg itp.

dokumentacje przyrodnicze na potrzeby ocen oddziaływania inwestycji na środowisko

Przygotowuję dokumentacje z zakresu ornitologii, botaniki i chiropterologii na potrzeby opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

  • dokumentacje przyrodnicze na potrzeby kart informacyjnych przedsięwzięcia
  • opinie związane z wycinką drzew
  • inwentaryzacje przyrodnicze
  • inne dokumentacje z zakresu botaniki, ornitologii i chiropterologii.


Sprawdź również naszą ofertę dotyczącą doradztwa rolniczego.