Doradztwo rolnicze

Doradztwo rolnicze

wnioski obszarowe

Przygotowuję kompleksowo wnioski o dopłaty bezpośrednie, z możliwością wcześniejszego pomiaru działek rolnych. Oferuję dojazd do klienta o dogodnej dla rolnika porze dnia.

działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020

Oferuję doradztwo w zakresie realizacji działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, nadzór nad realizacją programu oraz prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne na lata 2014-2020 oferuje następujące pakiety i warianty:

 • Rolnictwo zrównoważone;
 • Ochrona gleb i wód (poplony);
 • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
 • Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne i świeże, torfowiska, ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki, wodniczki, dubelta, kulika wielkiego i derkacza;
 • Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, półnaturalne łąki wilgotne i świeże, torfowiska.
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie: uprawy i wytwarzanie nasion lub materiału siewnego;
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, zachowanie lokalnych ras bydła, koni, owiec, świń i kóz.


plany rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013

Posiadam uprawnienie doradcy rolnośrodowiskowego. Oferuję sporządzanie planów działalności rolnośrodowiskowej, nadzór nad realizacją programu rolnośrodowiskowego, oraz prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej/rejestru zabiegów agrotechnicznych. Program rolnośrodowiskowy na lata 2007-2013 oferuje następujące pakiety:

 • Rolnictwo zrównoważone
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Ekstensywne trwałe użytki zielone
 • Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 (pakiet ptasi i pakiety siedliskowe: ochrona siedlisk lęgowych ptaków, mechowiska, szuwary wielkoturzycowe, łąki trzęślicowe i selernicowe, murawy ciepłolubne, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe, słonorośla, użytki przyrodnicze).
 • Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 (pakiet ptasi i pakiety siedliskowe: ochrona siedlisk lęgowych ptaków, mechowiska, szuwary wielkoturzycowe, łąki trzęślicowe i selernicowe, murawy ciepłolubne, półnaturalne łąki wilgotne, półnaturalne łąki świeże, bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe, słonorośla, użytki przyrodnicze).
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
 • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
 • Ochrona gleb i wód, tzw. poplony.


ekspertyzy przyrodnicze botaniczne i ornitologiczne na potrzeby programu rolnośrodowiskowego i rolno-środowiskowo-klimatycznego

Posiadam uprawnienia eksperta przyrodniczego z zakresu botaniki i ornitologii na potrzeby programu rolnośrodowiskowego i rolno-środowiskowo-klimatycznego. Ekspertyzy przyrodnicze są załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej i rolno-środowiskowo-klimatycznej. W ramach PROW 2014-2020 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, pakiet ptasi, to dodatkowa dopłata do łąk na obszarach NATURA 2000 w kwocie od 642 zł/ha/rok do 1199 zł/ha/rok, w zależności od gatunku gniazdującego na trwałym użytku zielonym. Jednym z warunków uzyskania dopłaty w ramach wariantów „Ochrona siedlisk lęgowych ptaków” jest stwierdzenie występowania na trwałym użytku zielonym jednego z 8 gatunków ptaków: czajka, kszyk, rycyk, krwawodziób, wodniczka, dubelt, kulik wielki, derkacz. Pakiety siedliskowe, to dodatkowe dopłaty do trwałych użytków zielonych od 600 zł/ha/rok do 1276 zł/ha/rok w zależności od rodzaju stwierdzonego siedliska.

wnioski o dotacje z funduszy europejskich w ramach PROW 2014-2020

Oferuję przygotowanie wniosków na dotacje z funduszy europejskich dla rolników w ramach PROW. Na lata 2014-2020 planuje się uruchomienie następujących działań:

 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
 • Premie dla młodych rolników
 • Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Premie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
 • Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych


biznesplany na potrzeby kredytów preferencyjnych

 • Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania
  • Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów,
  • Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,
  • Kredyty na zakup użytków rolnych,
  • Kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.).
  • Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.),
  • Kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu,
  • Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”,
  • Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”,
  • Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”,
  • Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa”,
  • Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
 • Kredyty z częściową spłatą kapitału a.Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału,


księgi rejestracji zwierząt, rejestry, ewidencje itp.

Oferuję prowadzenie ksiąg rejestracji zwierząt, w tym księga rejestracji bydła, księga rejestracji świń. Ponadto poprowadzę inne rejestry i ewidencje niezbędne w gospodarstwie rolnym, w tym ewidencja pasz, ewidencja zbiegów środkami ochrony roślin, ewidencja stosowania produktów biobójczych i dezynfekcyjnych, rejestr działalności rolnośrodowiskowej/rejestr zabiegów agrotechnicznych.

plany nawozowe

Plany nawozowe na potrzeby programu rolnośrodowiskowego, pakiet 1 – rolnictwo zrównoważone oraz na potrzeby dostosowania nawożenia do zasobności gleb i oczekiwanego plonu. Opracowanie planu nawozowego pomaga racjonalnie wykorzystać zasoby gospodarstwa, ogranicza koszty i zwiększa plon a więc podnosi dochody w gospodarstwie rolnym.

pomiary GPS

Pomiary pól i działek rolnych na potrzeby dopłat bezpośrednich.

Sprawdź również naszą ofertę dotyczącą przygotowywania wniosków o dotacje unijne.